Standpunten

Onze Standpunten

Klik op een onderwerp om onze standpunten te lezen

1.   Menselijkheid
Onbegrijpelijke boetes opgelegd door BOA’s, het wegbezuinigen van voorzieningen in verzorgingstehuizen waardoor senioren aan hun lot worden overgelaten en ga zo maar door. De menselijkheid lijkt meer en meer te verdwijnen binnen het ambtelijk bestel alsmede verantwoordelijke wethouders en/of burgemeester. BVNL Edam-Volendam zal alles doen wat binnen onze macht ligt om de menselijkheid weer terug te brengen in de straten van onze eens zo mooie gemeente. Regels zijn regels, maar de menselijkheid staat voorop en daar staan wij voor. 100%!

2.    Aansturen op het invoeren van een gekozen burgemeester
De gemeente Edam-Volendam is een plek uit duizenden, met een geheel eigen cultuur. We spreken onze eigen taal, kennen onze eigen gebruiken en hebben vaak aan één woord of blik genoeg. Het is daarom ontzettend belangrijk dat we een burgemeester krijgen die weet wat er speelt binnen onze gemeente. Die in deze gemeente is opgegroeid, bekend is met de gevoelens die spelen en de taal spreekt. Hoewel in 2018 er een wijziging in de grondwet is doorgevoerd, heeft dit nog niet geleid tot een wetsvoorstel die het ook daadwerkelijk mogelijk maakt een burgemeester te laten kiezen door het volk. Wij zullen er bij onze landelijk afdeling op aan blijven sturen dat ze deze wet op tafel blijven brengen in de Tweede Kamer. Tot die tijd kunnen wij in de raad wel degelijk veel invloed uitoefenen op het benoemen van de burgemeester (zie: https://www.raadsleden.nl/raadsacademie/goede-raad/de-raad-en-het-benoemen-van-een-nieuwe-burgemeester).

Zodra de wet erdoor is, willen wij van BVNL Edam-Volendam direct een stapje verder gaan en de de burgemeester laten kiezen door de bevolking zelf. Zoals het hoort in een échte democratie!

3.    Het verminderen van gemeentelijke uitbestedingen aan derden en saneren gemeentelijk apparaat
Er is de afgelopen decennia ontzettend veel kennis en kunde wegbezuinigd binnen de gemeente Edam-Volendam. Vervolgens is er voor grote gemeentelijke projecten veelal ontzettend dure kennis en kunde ingekocht van mensen van (ver) buiten onze gemeentekernen. Dit zijn mensen die geen enkele binding hebben met de cultuur of gebruiken van onze prachtige gemeente en hierdoor is het resultaat vaak niet naar wens. Met als gevolg dat het – om het vervolgens weer te herstellen – altijd duurder uitvalt dan van tevoren beraamd. Omdat de kennis voorhanden is onder onze eigen mensen wil BVNL Edam-Volendam eigen mensen op de verschillende projecten in de gemeente zetten. Mensen die binding hebben met hetgeen zij realiseren en die wij ook ter verantwoording kunnen roepen gedurende en na afloop van het project. Verder denken wij dat het gemeentelijk apparaat veel effectiever kan en we zullen daarom de hele organisatie doorlichten. Om zo de bevolking het beste tot dienst te zijn en waar mogelijk enorm veel belastinggeld te besparen. Dit kan vervolgens ingezet worden voor projecten die écht het verschil maken.

4.    Het beschermen van eigen ondernemers binnen de gemeente Edam-Volendam
Sinds dit jaar geldt er een nieuwe horecanota binnen de gemeente Edam-Volendam. Hierdoor wordt het gemakkelijker binnen de gemeente een nieuwe(horeca)onderneming te beginnen. Op zich niets mis mee, maar de invulling hiervan kan ingrijpende gevolgen hebben voor de lokale ondernemers. Een McDonalds op de dijk in Volendam of een Taco Bell op de Dam in Edam? Zeker een optie als de burger dat wil. Het kan er echter voor zorgen dat onze eigen ondernemers de markt uit geprijsd worden, wat een enorme impact heeft op het straatbeeld in onze gemeente. Willen we dat? Die vraag leggen wij uiteraard bij de kiezer neer. We zullen kijken naar de mogelijkheden om dit tegen te houden wanneer de inwoners hier om vragen. Daarnaast zullen we onderzoeken op welke manier wij ondernemers die het cultureel erfgoed waarborgen – denk hierbij aan klompenmakers, kaasmakers, restaurateurs die klederdracht herstellen, beheerders van de visafslag, etc. – (financieel) kunnen steunen. Ook verdienen zij een prominente plek in ons toeristisch beleid.

5.    Het invoeren van een correctief (bindend) referendum
Wij van BVNL Edam-Volendam zijn groot voorstander van referenda en willen dit dan ook graag inzetten wanneer er belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Door middel van polls en enquêtes zullen wij op dat moment het draagvlak onder de inwoners toetsen en hier beleid op maken.

Daarnaast willen wij echter ook onderzoeken of het mogelijk is om een correctief (bindend) referendum in te voeren binnen onze gemeente. Soms worden er namelijk nogal dubieuze beslissingen genomen waar ieder weldenkend persoon zich afvraagt wat daar de reden voor is geweest. Een hoop moties worden er zo stiekem en zonder veel ophef doorheen geloodst. Normaliter valt daar niets meer aan te veranderen, maar bij een correctief referendum ligt dat toch nét weer een stukje anders.

Dat betekent dat u, de inwoners van Edam-Volendam, middels een referendum ook de macht en controle heeft om reeds genomen beslissingen terug te draaien. Wanneer het college bijvoorbeeld vóór plan Scholtens zou hebben gestemd, zou dit middels een correctief referendum ongedaan kunnen worden gemaakt.

Wat BVNL betreft hebben de inwoners vóór, tijdens en ná de verkiezingen net zoveel te vertellen. Telt uw stem dus niet alleen in het stemhokje, maar ook in de jaren daarna.

In de gemeente Edam-Volendam is een schrijnend tekort aan woningen. Zeker de jongeren binnen onze gemeentegrenzen zijn hier de dupe van. Hoewel de coalitiepartijen doen voorkomen dat de Lange Weeren (Plan Scholtens) de oplossing is, houdt BVNL een slag om de arm, omdat het om een regioproject gaat. Daarom willen wij op zoek naar échte, structurele oplossingen voor hetwoning tekort.

- Terugpakken naar het originele, integrale plan voor Lange Weeren.
Het originele, ruim opgezette plan voor de Lange Weeren voldoet veel meer aan de wensen van de jeugd binnen onze gemeente. Hoewel het een regioplan betreft, vinden wij dat dit het eerste is waar naar gekeken moet worden bij het bouwen van een nieuw woongebied binnen de gemeentegrenzen.

- De mogelijkheid uitzoeken om bij toekomstige bouwplannen af te stappen van de 70-30 regel.
Waar voorheen de inwoners van de gemeente als eerste een keuze hadden voor een woning binnen Edam-Volendam is er nu de 70/30 regel. Dit houdt in dat 30% naar de eigen inwoners gaat en 70% voor vrije inschrijving is. Hierdoor wordt er ook veel minder rekening gehouden met de wensen van de eigen bewoners bij de bouw van de woningen.

https://www.destentor.nl/salland/bouwen-voor-eigen-burgers-maar-hoe-regel-je-dat-fracties-olst-wijhe-willen-onderzoek-naar-mogelijkheden~a2c89585/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

- Meer hoogbouw op hiervoor gepaste plaatsen binnen de gemeente.
Door de enorme schaarste aan geschikte grond voor woningen - en de enorme drukte op de woningmarkt - is hoogbouw een uiterst geschikte oplossing. Hierdoor is er op een kleiner oppervlak veel meer woonruimte te realiseren. BVNL Edam-Volendam wil hoogbouw zo inrichten dat er op korte termijn voorzien kan worden in de woonbehoefte door het realiseren van zowel eengezins- als seniorenappartementen. Uiteraard wordt ook hier de stem van het volk leidend en wordt er gekeken naar het aangezicht van stad of dorp.

- Statushouders krijgen geen voorrang op sociale huurwoningen.
Het kan onmogelijk zo zijn dat mensen die al vele jaren op de lijst staan gepasseerd worden ten behoeve van statushouders. Iedereen is gelijk. De wetgeving is dusdanig aangepast dat dit niet meer aan de orde is, maar het wil in de praktijk gebeuren dat statushouders alsnog voorrang krijgen. BVNL Edam-Volendam wil hier voor waken.

- Leegstaande kantoren en andere bedrijfspanden ombouwen tot woningen.
BVNL Edam-Volendam wil bedrijven aanmoedigen zich te vestigen op plekken die geschikt zijn voor industrie. Zo creëren we in de stads- en dorpscentra meer ruimte voor woningbouw. Wanneer een bedrijf stopt of verhuist, zullen we kijken of er de mogelijkheid is het pand om te turnen en geschikt te maken voorwoningbouw.

- BVNL Edam-Volendam zal de verhuizing en bouw van het nieuwe stadion van FC Volendam stimuleren.
Op deze manier creëren we ruimte voor woningbouw in het centrum van Volendam en Edam, mits de amateurverenigingen ook bereid zijn mee te verhuizen. In dit geval is het belangrijk dat ook de inwoners hierover meebeslissen.

- Onderzoek naar de vraag naar en mogelijkheden tot realisatie van Tiny Houses binnen de gemeente.
Een Tiny House is een nieuwe woonvorm met een duidelijke onderliggende filosofie. Het zijn kleine, volwaardige en vrijstaande woningen met een vloeroppervlak van maximaal 50 vierkante meter, met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. In Tiny Houses wordt permanent gewoond en deze zijn dus niet bedoeld als recreatiewoning

- Onderzoeken of het mogelijk is aan te sluiten bij het project Homestart.
De Zaanse Mirte Groen heeft bij de gemeente Zaanstad het project Homestart ingediend. Dit gaat om appartementen, maar dan in drie verdiepingen. Omdat erin de hoogte wordt gewerkt, is er minder grond nodig. De huizen moeten in de Zaanstreek maximaal zo'n 180.000 euro gaan kosten. BVNL Edam-Volendam wil kijken wat hiervoor de mogelijkheden zijn binnen onze gemeente.

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/297408/zaanse-mirte-21-zet-zich-in-voor-betaalbaar-wonen-met-nieuw-initiatief

De voornaamste reden dat BVNL Edam-Volendam zich heeft ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen is de toekomst van onze kinderen. Daarom zullen wij ons ook keihard inzetten om dit te realiseren. Een groot onderdeel van het geluk van de jongeren hangt samen met sport en onderwijs. Daarom heeft BVNL hier ook tal van ideeën voor. Zij willen wij onder andere: 

- Het (onder)steunen van initiatieven voor de invoering van een nieuw schoolsysteem binnen Edam-Volendam zoals bijvoorbeeld Agora in Amsterdam-Noord.

Het Nederlandse onderwijs dateert nog uit de vorige eeuw. Het pre-internettijdperk. Terwijl de wereld in razend tempo verandert, staat het onderwijs al jaren stil. Er wordt nog steeds uitgegaan van kennisoverdracht in plaats van het benutten van een ieders verschillende vorm van intelligentie. In tal van andere landen – maar inmiddels ook in Nederland – zijn er verschillende onderwijsvormen geïntroduceerd waarbij ieder kind wordt beoordeeld op zijn of haar talent in plaats van te hameren op de tekortkomingen. Door deze vorm van onderwijs te faciliteren, creëren we gelukkigere kinderen, zien we de burn-outs onder kinderen verminderen, krijgen kinderen meer zelfvertrouwen en leren ze hun talent en eigen vorm van intelligentie ten volle te benutten. BVNL Edam-Volendam zal alle mogelijke steun bieden aan initiatieven die bijdragen aan de invoering van een dergelijk, nieuw schoolsysteem bij ons in de gemeente.

- Toetsen van draagvlak voor het realiseren van een recreatiepark/permanente ijsbaan op het terrein van de ijsbaan.
Het terrein van de ijsbaan leent zich gedurende de zomermaanden uitstekend voor een multifunctioneel recreatiepark. Denk hierbij aan een skatebaan, basketbalveld, skeelerbaan, eventueel (gratis) padel baan en nog veel meer.

- Het faciliteren van een breder aanbod van sporten binnen de gemeente Edam-Volendam.
De grootste sporten in onze geweldige, sportieve gemeente zijn ontegenzeggelijk voetbal, tennis, handbal en gymnastiek. Wellicht heeft uw dochter echter meer interesse in rugby, korfbal of hockey. Daarom willen wij van BVNL Edam-Volendam een samenwerking aangaan met de clubs in Purmerend-Noord waar deze sporten ophoog niveau worden beoefend. Bij genoeg animo willen we vervoer verzorgen vanen naar de faciliteiten. Ook willen wij in de toekomst kijken naar de opties om deze sporten binnen onze eigen gemeente aan te bieden.

- BVNL Edam-Volendam wil dat de gemeente topsportevenementen blijft faciliteren.
Topsport heeft onherroepelijk een aantrekkingskracht op kinderen die breedtesport beoefenen. Het van dichtbij zien wat er nodig is om de top te bereiken, doet kinderen vaak langer een sport beoefenen.

- Investeren in (binnen)accommodaties.
Vanwege het grote aandeel van de burgers binnen de gemeente die een van de vele sporten beoefent die worden aangeboden binnen de gemeente.

- Sport gaat een essentiële rol spelen in het bestrijden van Corona.
Gedurende de crisis is gebleken dat gezonde mensen minder ziek worden door Covid en een veel kleinere kans hebben om in het ziekenhuis te belanden. Daarom pleit BVNL Edam-Volendam ervoor om alles sporten te ontzien in de coronamaatregelen.

- Meer initiatieven faciliteren voor jeugd van 12 tot 18 jaar.
De jeugd tussen 14 en 18 jaar valt momenteel vaak tussen wal en schip. Daarom wil BVNL Edam-Volendam – in samenwerking met club- en buurthuizen in de gemeente –zo veel mogelijk initiatieven faciliteren voor deze doelgroep. Denk hierbij aan verschillende sportclinics, filmavonden, zangworkshops, spelletjesavond, alcoholvrije pubquizzen en veel meer.

-  Het stimuleren van deelname aan een denktank voor onze jeugd onder auspiciën van de beste ondernemers die onze gemeente rijk is.
De jeugd heeft de toekomst en daarom wil BVNL Edam-Volendam verschillende initiatieven initiëren waarin de jeugd mee kan denken over de toekomst van onze gemeente op het gebied van ondernemen en meer. Dit dient veel meer en vak eronder de aandacht te worden gebracht.

- BVNL Edam-Volendam ziet graag dat weerbaarheidstraining en verdedigingssporten een vast onderdeel van de gymlessen op basis- en middelbaar onderwijs worden.
Weerbaarheidstrainingen en verdedigingssporten zullen op jonge leeftijd zorgen voor een enorme boost van het zelfvertrouwen van kinderen. Daarnaast zorgen deze takken van sport voor meer kennis van het eigen lichaam, discipline en leveren ze een enorme bijdrage aan de geestelijke en fysieke conditie van onze kinderen.

Goede zorg is van groot belang voor het wel en wee van de burgers binnen onze gemeente. Met een steeds meer vergrijzende bevolking, ook binnen de gemeente Edam-Volendam, wordt tevens de ouderenzorg van steeds grotere waarde. BVNL staat voor kwalitatief uitstekende zorg voor nu, maar zeker ook voor de toekomst. Daarom willen wij:

- Inzetten op preventieve zorg en educatie.
Gedurende de gezondheidscrisis is het belang van preventieve zorg enorm naar voren gekomen. BVNL Edam-Volendam wil daarom vol inzetten op preventieve zorg en educatie. Via campagnes op scholen, social media en de lokale kranten dient het belang van sport en gezonde voeding en levensstijl te worden benadrukt. Voorkomen blijft immers beter dan genezen.

- Het tegen gaan van regelzucht en bureaucratie binnen de zorg.
Door een enorm scala aan regeltjes komen verpleegkundigen veelal niet toe aan hetgeen ze het liefste doen en dat is voor mensen zorgen.

- Menselijkheid voorop binnen alle geledingen van de zorg. Van huisarts tot specialist en van verpleegkundigen tot vrijwilligers.
Mensen zijn geen nummers en dienen zo ook niet te worden behandeld.

- Initiatieven vanuit de bewoners aangaande activiteiten ten bevordering van de zorg voor de inwoners omarmen en waar mogelijk faciliteren en subsidiëren.

- (aansluiting op onze woonvisie) Meer gelijkvloerse woningbouw realiseren.
Denk hierbij aan seniorenwoningen of (gelijkvloerse) Tiny Houses. Mensen kunnen hierdoor zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dit verlicht de druk op de zorg. Daarnaast zorgt het voor doorstroming op de woningmarkt wanneer ouderen naar dit soort huizen verhuizen.

- Ouderen zo langmogelijk – waar nodig onder begeleiding – deel uit laten maken van het sociale leven.
Door ouderen bijvoorbeeld zelf boodschappen te laten doen en zelf te laten koken (waar nodig onder begeleiding) kunnen ze zo lang mogelijk onderdeel uitmaken van het sociale leven. Daarnaast kunnen er vanuit de gemeente zoveel mogelijk sociale activiteiten worden geïnitieerd voor ouderen die nog thuis wonen in samenwerking met Club- & Buurthuis en andere instellingen.

Veiligheid is een groot goed. Binnen onze gemeente moet iedereen zich veilig voelen, jong en oud. Zowel op straat als op de digitale snelweg. Handhaving speel hier een belangrijke rol in. Zij moeten staan voor de veiligheid van onze burgers en niet fungeren als veredeld bonnenboekje.

- De jeugd is onze toekomst en dient als zodanig te worden gezien.

De jeugd heeft het de afgelopen twee jaar niet makkelijk gehad. Tegenwoordig worden ze daarbij ook nog als bedreiging gezien, wanneer ze hangen op straat. De manier van benadering van onze jeugd door BOA’s laat hierbij vaak te wensen over. BVNL is van mening dat geweld of agressieve benadering alleen maar oproept tot geweld, criminaliteit of vandalisme. BVNL pleit dan ook voor een training van BOA’s om met name onze jeugd (maar uiteraard alle geledingen van de bevolking), menselijk te benaderen. Bewapening is niet aan de orde. Een BOA is geen agent en zou ook niet als zodanig moeten optreden. Tevens zien wij het als goede optie om BOA’s vanuit de gemeente Edam-Volendam een tijdje mee te laten draaien met collega’s in de grote steden als Amsterdam.

-  Drugs- en alcohol problematiek aanpakken bij de bron.
In de gemeente Edam-Volendam is drugs en alcohol nog steeds een groot probleem. BVNL wil de mogelijkheid onderzoeken het probleem aan te pakken bij de bron door middel van meer voorlichting op scholen, beginnend in groep zeven en acht van de basisschool. Met goede en terugkerende voorlichting over zowel drugs, alcohol als ook vuurwerkmisbruik kan voorkomen worden dat er uiteindelijk maatregelen getroffen moeten worden. 

- Het invoeren van weerbaarheidstraining en verdedigingssporten als vast onderdeel van de gymlessen op basis- en middelbaar onderwijs.
Weerbaarheidstrainingen en verdedigingssporten zullen op jonge leeftijd zorgen voor een enorme boost van het zelfvertrouwen van kinderen. Het geeft ze een gevoel van veiligheid om te weten dat ze kunnen vertrouwen op eigen kunnen en tevens dierbaren kunnen beschermen. Daarnaast zorgt het beoefenen van een verdedigingssport voor meer kennis van het eigen lichaam, discipline en leveren ze een enorme bijdrage aan de geestelijke en fysieke conditie van onze kinderen.

BVNL Edam-Volendam zet zich in voor alle vormen van mobiliteit. Omdat wij als gemeente een enorme aantrekkingskracht hebben op toeristen is de doorstroming van groot belang. Om te voorkomen dat onze dorpen en steden vastlopen, zijn er innovatieve ideeën nodig. Daarnaast staat de veiligheid van onze bestuurders – te voet, op de fiets of met de auto – voor alles.

- BVNL Edam-Volendam wil alle door de burgers aangedragen verkeersknelpunten, zo spoedig mogelijk en efficiënt aanpakken.
Na een oproep op Facebook zijn er tientallen gevaarlijke verkeerspunten aangedragen vanuit de inwoners. Sommige hiervan staan ook opgenomen in het verkeersplan 2018-2022 van de gemeente. Tijd voor actie! Ook in de toekomst dient er sneller over te worden gegaan tot actie wanneer er geluiden vanuit de samenleving komen aangaande gevaarlijke situaties.

- De dijk in Volendam toegankelijk houden voor fietsers.
Met (voor de coronacrisis) gemiddeld jaarlijks 1.000.000 toeristen over de dijk en uiteraard de inwoners van onze gemeente zelf die graag een stukje fietsen over Volendams mooiste stukje erfgoed moet de dijk begaanbaar blijven voor fietsers.

- In samenwerking met bewoners een ondernemers werken aan een oplossing voor de parkeerproblematiek in de dorps- en stadscentra.
Er is onderzoek gedaan naar de parkeerproblemen in de gemeente Edam-Volendam. Hoe kunnen we deze zo efficiënt mogelijk aanpakken? Tijd voor actie!

Volendam is sinds jaar en dag een toeristische trekpleister voor een grote wereldwijde doelgroep die op zoek is naar de oud-Hollandse beleving van een klein vissersdorpje. De gemeente Edam-Volendam heeft in de voorgaande jaren in het toeristische beleid uitgesproken een kwaliteitsslag in het toerisme te willen maken. Dit houdt in korte lijnen in dat er een toeristisch product van kwaliteit aangeboden dient te worden met inachtneming duurzaam toerisme en het spreiden van de bezoekers in de regio. Het TOP heeft onlangs een nieuw toeristisch rapport laten opstellen die deze zaken hebben onderbouwd en verder hebben belicht. Om deze twee visies bij elkaar te brengen, aan te vullen en uit te voeren in de toekomst wil BVNL Edam-Volendam:

- Een toerismemanager aanstellen.
Deze zal belanghebbenden en organisaties begeleiden in het in het proces van de kwaliteitsslag van het toerisme. Verder het opzetten van innovatieve toeristische producten en bovendien de verbindende factor zijn tussen de gemeente en organisaties.

- De authenticiteit van de gemeente Edam-Volendam behouden.
BVNL wil het goedkeuren van zaken inbreuk maken op de authenticiteit van dorps- of stadscentra tegengaan. Wij zullen pleiten voor een lokale ondernemer die wil bijdragen aan het overdragen van het authentieke gevoel.

- Aanbieden van toerisme van kwaliteit.
Juist in deze tijd van crisis is het mogelijk om hier een ommekeer in te maken en het toeristische product van onze regio anders te profileren. Niet alleen met mooie plannen, maar met het aan de slag gaan van de uitvoering. BVNL staat voor het aanbieden van kwaliteitstoerisme en het limiteren van massatoerisme.

- Duurzaam toerisme een groter item maken binnen de regio.
Hierbij kan men denken aan tours met elektrische vervoersmiddelen, arrangementen aanbieden in samenwerking met lokale boerderijen en ander organisaties die werken met streekproducten. Daarnaast door de verblijfsmogelijkheden te verduurzamen.

- De infrastructuur van het toerisme verbeteren.
BVNL Edam-Volendam denkt hierbij aan een applicatie waarop de bezoeker duidelijk kan zien waar zich alle bezienswaardigheden, restaurants en vervoersopties bevinden in de regio. Hierbij hoort ook het vernieuwen van de borden die de fietsroutes en wandelroutes aangeven.

- Een uitgebreider toeristisch product op en aan het water creëren.
Reeds gemaakte plannen om dit aanbod te verreiken, willen wij graag een nieuwe kans bieden. Wellicht kunnen authenticiteit en het toeristische product samenkomen doorgebruik te maken van de botters in de haven van Volendam. Varen en een bezoek aan Etersheim in combinatie met het verhaal de watersnoodramp kan daarin een uitganspuntzijn.

- Het beschermen en behouden van tradities en eigen cultuur.
Dit houdt in: de kermis terug naar de dijk, behoud Zwarte Piet, bescherming en subsidiëring club- en buurtwerk zoals de PX, de Singel, de Kaasmarkt en het Dorpshuis in Warder. Alsook de talloze verenigingen die onze gemeente rijk is. Cultuur en tradities zijn van onschatbare waarde voor een gemeente. Zonderongekend goede redenen – die zeer breed gedragen worden door de inwoners – zou je nooit aan de bestaande cultuur of tradities mogen tornen. Mede door invloeden van buitenaf wordt dit nu stapsgewijs steeds meer gedaan. Dit wil BVNL Edam-Volendam tegengaan en/of terugdraaien waar nodig. Ook de visserij is onderdeel van ons cultureel erfgoed. Daarom willen wij te allen tijde onze vloot beschermen om mensen een beeld te geven van hoe Volendam groot is geworden.

- Actief bemiddelen voor een opknapbeurt van het Breikie in Volendam.
Jaarlijks lopen er honderdduizenden toeristen langs wat wellicht een van de mooiste plekjes van ons dorp kan zijn. Door gesteggel tussen verschillende partijen ligt het terrein achter het Breikie echter al tientallen jaren braak. BVNL Edam-Volendam wil hier z.s.m. verandering in brengen door alle partijen aan tafel te brengen en tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen.

- Historische achtergrond meer uitbeelden.
De gemeente Edam-Volendam kent een prachtige geschiedenis met Oosthuizen als oudste plekje van de gemeente en Edam dat een uiterst belangrijk heeft gespeeld voor de VOC. Waar de dorps- en wijkraden, historische verenigingen en musea al heel veel doen om onze historie in het straatbeeld naar voren te brengen, vinden wij van BVNL Edam-Volendam dat de gemeente ook haar verantwoordelijkheid dient te nemen. Om op plaatsen waar de historie nog niet wordt uitgebeeld, maar het wel belangrijk is, het voorbeeld te volgen van bijvoorbeeld de prachtige wandfoto’s van de Wijkraad. Tevens hebben musea het door de gezondheidscrisis ontzettend zwaar. Het is BVNL er alles aan gelegen om deze musea overeind te houden. Er is namelijk genoeg te vertellen en om trots op te zijn.

- Vissers en agrariërs samenbrengen in het kader van duurzaam toerisme
Wat is er mooier dan fietsen door de prachtige gemeente Edam-Volendam en op bezoek bij de ambachtslieden die deze gemeente rijk hebben gemaakt. Van de vissers in de haven van Volendam langs de kaasmakers in Edam en de boeren in Warder. Zo krijgen de bezoekers een prachtig inkijkje in het historisch en cultureel erfgoed van onze gemeente.  

- Het samenbrengen van alle toeristische organisaties die onze gemeente rijk is
Wanneer de vele toeristische organisaties uit de verschillende stads- en dorpskernen de koppen bij elkaar steken, kunnen zij samen tot het beste toeristisch product komen. BVNL Edam-Volendam wil deze dan ook samenbrengen en stimuleren om samen ten strijde te trekken.

Ondanks dat BVNL zich niet kan vinden in het klimaatakkoord dienen wij ons er wel naar te schikken. Het klimaatakkoord is immers vastgelegd in de wet. Voordat we in 2050 van het gas af zijn, moet er nog heel wat gebeuren. BVNL ziet waterstof als waardevolle toevoeging voor de transitievisie van de gemeente Edam-Volendam. Stap voor stap zullen we deze transitie moeten uitvoeren. BVNL wil zich niet alleen richten op waterstof. Ook zonne-energie, opslag, aquathermie en geothermische energie zullen onderdeel moeten gaan uitmaken van de transitie. Echter moet voor geothermische energie nog wel bekeken worden of dit wenselijk is gezien de mogelijke risico’s. Daarnaast moeten we de ogen open houden voor andere ontwikkelingen. BVNL wil de noodzaak van isoleren onder de aandacht brengen bij de mensen en hen helpen bij alternatieve financieringsmogelijkheden.

- Aanpakkenzwerfvuil op straat en in sloten en hardere aanpak vervuilers.
Een blik in de sloten en op drukke straten in onze gemeente is voldoende. Zwerfvuil is een enorm probleem. In plaats van zachte aanpak, is het daarom tijd voor aanpakken. Het harder straffen van overtreders. Daarbij zullen de gemeentemedewerkers meer in de wijken actief worden om het zwerfvuilte verwijderen. Tevens zal de gemeente lokale initiatieven om het zwerfvuil te verwijderen (financieel) ondersteunen.

- Realiseren van meer openbare toiletten in Edam-Volendam.
Met het aantrekken van steeds meer toeristen is de vraag naar openbare kleed- en toiletgelegenheden ook steeds groter. BVNL Edam-Volendam zal op zoekgaan naar oplossingen.

- Meer gecombineerde asbakken/vuilnisbakken op de dijk en elders op toeristische trekpleisters binnen de gemeente.
Sigarettenpeuken zijn dé grootste bron van zwerfvuil in onze gemeente. Door het plaatsen van een grote hoeveelheid gecombineerde asbakken – en het harderstraffen van overtreders – willen wij deze vorm van zwerfvuil drastisch verminderen.

- Het toetsen van draagvlak voor verruiming openingstijden horeca binnen de gemeente.
De tijd dat de jeugd nog voor opening van de kroegen voor de deuren stond, ligt inmiddels lang achter ons. Ze vinden steeds later hun weg naar de kroeg en dus moeten de ondernemers in wel heel korte tijd hun brood verdienen. Daarbij nodigt de sluitingstijd van 2.00 uur uit om na afloop nog even op een nazitje te belanden. Door de openingstijden te verruimen – bijvoorbeeld naar 3.00 uur – kunnen we beide problemen wellicht in een klap oplossen. Uiteraard willen wij dit eerst toetsen bij de inwoners van de gemeente.

- Geen windmolens in Markermeer.
BVNL Edam-Volendam zal zich met hand en tand verzetten tegen de aanleg van een grootschalig windmolenpark in de Markermeer en dit ook via de landelijke organisatie van BVNL uitdragen. Windmolens zijn allesbehalve groen, zorgen voor grote schade aan flora en fauna op de korte en lange termijn en leveren geen enkele winst op voor onze gemeente.

- Meer initiatieven faciliteren voorjeugd tot 18 jaar.
De jeugd tussen 14 en 18 jaar valt momenteel vaak tussen wal en schip. Daarom wil BVNL Edam-Volendam – in samenwerking met club- en buurthuizen in de gemeente – zo veel mogelijk initiatieven faciliteren voor deze doelgroep. Denk hierbij aan verschillende sport clinics, filmavonden, zangworkshops, spelletjesavond, alcoholvrije pubquizzen en veel meer.

- Het afschaffen van de hondenbelasting
BVNL Edam-Volendam vindt hondenbelasting een onrechtmatige vorm van geld genereren ten koste van de burger. Wij willen deze vorm van belasting dan ook zo spoedig mogelijk afschaffen.

- De mogelijkheid onderzoeken tot ter verantwoording roepen van wethouders en raadsleden door bevolking.
Wanneer een wethouder of raadslid ernstig de fout ingaat, is er nu alleen de mogelijkheid door de gemeenteraad tot de orde te worden geroepen met eventueel ontslag tot gevolg. BVNL Edam-Volendam wil onderzoeken of de mogelijkheid er is de bewoners van onze gemeente ook na de stemronde nog daadwerkelijk invloed te laten uitoefenen bij ernstige misstanden. Dat de burger de raadsleden alsmede wethouders en burgemeester ter verantwoording kan roepen en bij bewezen misstanden de raad aan kan sturen betreffend persoon de laan uit te sturen.

Standpunten BVNL Edam-Volendam

Top 5

1.    Menselijkheid
Onbegrijpelijke boetes opgelegd door BOA’s, het wegbezuinigen van voorzieningen in verzorgingstehuizen waardoor senioren aan hun lot worden overgelaten en ga zo maar door. De menselijkheid lijkt meer en meer te verdwijnen binnen het ambtelijk bestel alsmede verantwoordelijke wethouders en/of burgemeester. BVNL Edam-Volendam zal alles doen wat binnen onze macht ligt om de menselijkheid weer terug te brengen in de straten van onze eens zo mooie gemeente. Regels zijn regels, maar de menselijkheid staat voorop en daar staan wij voor. 100 %!

2.    Het aandragen van een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt een burgemeester te laten kiezen door het volk.
De gemeente Edam-Volendam is een plek uit duizenden, met een geheel eigen cultuur. We spreken onze eigen taal, kennen onze eigen gebruiken en hebben vaak aan één woord of blik genoeg. Het is daarom ontzettend belangrijk dat we een burgemeester krijgen die weet wat er speelt binnen onze gemeente. Die in deze gemeente is opgegroeid, bekend is met de gevoelens die spelen en de taal spreekt. In de huidige situatie wordt de burgemeester nog benoemd door De Kroon in opdracht van Binnenlandse Zaken. Echter - wat veel mensen niet weten - is dat in 2018 de grondwet is aangepast. Dit moet leiden tot een wetsvoorstel dat het uiteindelijk mogelijk maakt voor een gemeenteraad om de burgemeester zelf te kiezen. Wanneer BVNL Edam-Volendam de meeste stemmen krijgt bij de volgende verkiezingen gaan wij echter nog een stapje verder. Dan willen we – zodra dit mogelijk is – de burgemeester laten kiezen door de bevolking zelf. Zoals het hoort in een échte democratie!

3.    Het verminderen van gemeentelijke uitbestedingen aan derden en saneren gemeentelijk apparaat.
Er is de afgelopen decennia ontzettend veel kennis en kunde wegbezuinigd binnen de gemeente Edam-Volendam. Vervolgens is er voor grote gemeentelijke projecten veelal ontzettend dure kennis en kunde ingekocht van mensen van (ver) buiten onze gemeentekernen. Dit zijn mensen die geen enkele binding hebben met de cultuur of gebruiken van onze prachtige gemeente en hierdoor is het resultaat vaak niet naar wens. Met als gevolg dat het – om het vervolgens weer te herstellen – altijd duurder uitvalt dan van tevoren beraamd. Omdat de kennis voorhanden is onder onze eigen mensen wil BVNL Edam-Volendam eigen mensen op de verschillende projecten in de gemeente zetten. Mensen die binding hebben met hetgeen zij realiseren en die wij ook ter verantwoording kunnen roepen gedurende en na afloop van het project. Verder denken wij dat het gemeentelijk apparaat veel effectiever kan en we zullen daarom de hele organisatie doorlichten. Om zo de bevolking het beste tot dienst te zijn en waar mogelijk enorm veel belastinggeld te besparen. Dit kan vervolgens ingezet worden voor projecten die écht het verschil maken.

4.    Het beschermen van eigen ondernemers binnen de gemeente Edam-Volendam.
Sinds dit jaar geldt er een nieuwe horecanota binnen de gemeente Edam-Volendam. Hierdoor wordt het gemakkelijker binnen de gemeente een nieuwe (horeca)onderneming te beginnen. Op zich niets mis mee, maar de invulling hiervan kan ingrijpende gevolgen hebben voor de lokale ondernemers. Een McDonalds op de dijk in Volendam of een Taco Bell op de Dam in Edam? Zeker een optie als de burger dat wil. Het kan er echter voor zorgen dat onze eigen ondernemers de markt uitgeprijsd worden, wat een enorme impact heeft op het straatbeeld in onze gemeente. Willen we dat? Die vraag leggen wij uiteraard bij de kiezer neer en waar wenselijk zullen wij de lokale ondernemers beschermen door middel van subsidiëring

5.    De mogelijkheid onderzoeken tot ter verantwoording roepen van wethouders en raadsleden door bevolking.
Wanneer een wethouder of raadslid ernstig de fout ingaat, is er nu alleen de mogelijkheid door de gemeenteraad tot de orde te worden geroepen met eventueel ontslag tot gevolg. BVNL Edam-Volendam wil het tevens mogelijk maken dat burgers de mogelijkheid krijgen ook na de stemronde nog daadwerkelijk invloed uit te oefenen bij ernstige misstanden. Dat de burger de raadsleden alsmede wethouders en burgemeester ter verantwoording kan roepen en bij bewezen misstanden de laan uit kan sturen.

Gemeentezaken

1.    Tegengaan discriminatie van eigen inwoners. Dit betekent geen voorrang huisvesting statushouders. Iedereen wordt op de reguliere wachtlijst geplaatst.
Stel je even voor. Je staat al zes jaar op de wachtlijst voor een betaalbare huurwoning. Deze gaat echter aan je neus voorbij omdat er een statushouder – die net een aantal maanden in ons land is – jouw plekje krijgt. Discriminatie? Wij van BVNL Edam-Volendam vinden van wel. Dus willen wij het mogelijk maken dat iedereen – ongeacht kleur, ras, komaf of gender - dezelfde behandeling krijgt. Geen achterkamertjes, voorkeursbehandelingen of vriendjespolitiek. Iedereen is gelijk in de ogen van BVNL Edam-Volendam.

Onderwijs

1.    Het onder de ouders toetsen van draagvlak voor een nieuw schoolsysteem binnen Edam-Volendam zoals bijvoorbeeld Agora in Amsterdam-Noord.
Het Nederlandse onderwijs dateert nog uit de vorige eeuw. Het pre-internettijdperk. Terwijl de wereld in razend tempo verandert, staat het onderwijs al jaren stil. Er wordt nog steeds uitgegaan van kennisoverdracht in plaats van het benutten van een ieders verschillende vorm van intelligentie. In tal van andere landen – maar inmiddels ook in Nederland – zijn er verschillende onderwijsvormen geïntroduceerd waarbij ieder kind wordt beoordeeld op zijn of haar talent in plaats van te hameren op de tekortkomingen. Door deze vorm van onderwijs te faciliteren, creëren we gelukkigere kinderen, zien we de burn-outs onder kinderen verminderen, krijgen kinderen meer zelfvertrouwen en leren ze hun talent en eigen vorm van intelligentie ten volle te benutten. BVNL Edam-Volendam wil onder de inwoners het draagvlak toetsen en daarna in gesprek met SKOV om de mogelijkheden te bespreken om dit nieuwe schoolsysteem ook bij ons in de gemeente te faciliteren.

2.    Het invoeren van weerbaarheidtraining en verdedigingssporten als vast onderdeel van de gymlessen op basis- en middelbaar onderwijs.
Weerbaarheidtrainingen en verdedigingssporten zullen op jonge leeftijd zorgen voor een enorme boost van het zelfvertrouwen van kinderen. Daarnaast zorgen deze takken van sport voor meer kennis van het eigen lichaam, discipline en leveren ze een enorme bijdrage aan de geestelijke en fysieke conditie van onze kinderen. Iets waar ze de rest van hun leven profijt van zullen hebben. Daarbij willen we in de gymlessen meer aandacht vragen voor de behoefte van het kind, waar ze goed in zijn en waar ze lichamelijk toe in staat zijn.

Ondernemers, horeca en bedrijven

1.    Het toetsen voor draagvlak voor verruiming openingstijden horeca binnen de gemeente.
De tijd dat de jeugd nog voor opening van de kroegen voor de deuren stond, ligt inmiddels lang achter ons. Ze vinden steeds later hun weg naar de kroeg en dus moeten de ondernemers in wel heel korte tijd hun brood verdienen. Daarbij nodigt de sluitingstijd van 2.00 uur uit om na afloop nog even op een nazitje te belanden. Door de openingstijden te verruimen – bijvoorbeeld naar 3.00 uur – kunnen we beide problemen wellicht in een klap oplossen. Uiteraard willen wij dit eerst toetsen bij de inwoners van de gemeente.

2.    Authentiek
BVNL Edam-Volendam wil toewerken naar een toerismebeleid waarin alle belanghebbenden evenredig kunnen profiteren. Verder willen wij samen met bewoners en ondernemers een organisatie neerzetten die garant staat dat de toeristen Volendam en omgeving echt leren kennen zoals het is en ooit is geweest. Dus geen ketens meer op de dijk, maar juist  ondernemingen die het gevoel van Oud-Holland uitdragen en traditionele, authentieke Volendamse lekkernijen en gerechten serveren.

3.    Toetsen van draagvlak voor realisatie van een recreatiepark/permanente ijsbaan op het terrein van de ijsbaan in Volendam.
Het terrein van de ijsbaan leent zich gedurende de zomermaanden uitstekend voor een multifunctioneel recreatiepark. Denk hierbij aan een skatebaan, basketbalveld, skeelerbaan, eventueel (gratis) padelbaan en nog veel meer. Door de skeelerbaan in de wintermaanden vol te laten lopen met luttele centimeters water wordt de kans op schaatsen ook nog eens enorm vergroot. BVNL Edam-Volendam wil hier graag een aanbesteding voor laten doen wanneer blijkt dat er voldoende draagvlak is voor dit concept.
Woningbouw

1.     Meer hoogbouw op hiervoor gepaste plaatsen binnen de gemeente.
Door de enorme schaarste aan geschikte grond voor woningen - en de enorme drukte op de woningmarkt - is hoogbouw een uiterst geschikte oplossing. Hierdoor is er op een kleiner oppervlak veel meer woonruimte te realiseren. De afgelopen jaren is de bevolking in ons land – en ook de gemeente – flink vergrijsd. Hierdoor is er enorme behoefte aan kleinschalige, betaalbare seniorenwoningen, liefst onder de vleugels van een zorginstelling. Verder is het percentage van relaties dat stukloopt landelijk inmiddels opgelopen tot boven de 50%. Hierdoor neemt de vraag naar betaalbare, kleinschalige eengezinswoningen ook ontzettend toe. BVNL Edam-Volendam wil hoogbouw eveneens zo inrichten dat er op korte termijn voorzien kan worden in deze behoefte door het realiseren van zowel eengezins- als seniorenappartementen. Uiteraard wordt ook hier de stem van het volk leidend en wordt er gekeken naar het aangezicht van stad of dorp.

Verkeer en veiligheid

1.    Nalopen en aanpakken van alle gevaarlijke verkeerspunten in de gemeente.
Op verschillende plaatsen in de gemeente zijn door de jaren heen levensgevaarlijke situaties ontstaan. Samen met de inwoners brengen we deze punten in kaart, kijken we wat de mogelijkheden zijn en belangrijker: ondernemen we ook daadwerkelijk actie!
Cultuur

1.    Het beschermen en behouden van tradities en eigen cultuur.
Dit houdt in: de kermis terug naar de dijk, behoud Zwarte Piet, bescherming en subsidiëring club- en buurtwerk zoals de PX, de Singel, de Kaasmarkt en het Dorpshuis in Warder. Alsook de talloze verenigingen die onze gemeente rijk is. Cultuur en tradities zijn van onschatbare waarde voor een gemeente. Zonder ongekend goede redenen – die zeer breed gedragen worden door de inwoners – zou je nooit aan de bestaande cultuur of tradities mogen tornen. Dit wordt nu stapsgewijs steeds meer gedaan door mensen zonder enige affiniteit met onze gemeente. Dit wil BVNL Edam-Volendam tegengaan en/of terugdraaien waar nodig. Ook de visserij is onderdeel van ons cultureel erfgoed. Daarom willen wij te allen tijde onze vloot beschermen om mensen een beeld te geven van hoe Volendam groot is geworden.

2.    Aankopen en aanbesteden Breikie in Volendam.
Jaarlijks lopen er honderdduizenden toeristen langs wat wellicht een van de mooiste plekjes van ons dorp kan zijn. Door gesteggel tussen verschillende partijen ligt het terrein achter het Breikie echter al tientallen jaren braak. BVNL Edam-Volendam wil hier z.s.m. verandering in brengen door alle partijen aan tafel te brengen en tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen.

Overige

1.    Aanpakken zwerfvuil op straat en in sloten en hardere aanpak vervuilers.
Een blik in de sloten en op drukke straten in onze gemeente is voldoende. Zwerfvuil is een enorm probleem. In plaats van zachte aanpak, is het daarom tijd voor aanpakken. Het harder straffen van overtreders. Daarbij zullen de gemeentemedewerkers meer in de wijken actief worden om het zwerfvuil te verwijderen. Tevens zal de gemeente lokale initiatieven om het zwerfvuil te verwijderen (financieel) ondersteunen.

2.    Realiseren van meer openbare toiletten in Edam-Volendam.
Met het aantrekken van steeds meer toeristen is de vraag naar openbare kleed- en toiletgelegenheden ook steeds groter. BVNL Edam-Volendam zal op zoek gaan naar oplossingen.

3.    Meer gecombineerde asbakken/vuilnisbakken op de dijk en elders op toeristische trekpleisters binnen de gemeente.
Sigarettenpeuken zijn dé grootste bron van zwerfvuil in onze gemeente. Door het plaatsen van een grote hoeveelheid gecombineerde asbakken – en het harder straffen van overtreders – willen wij deze vorm van zwerfvuil drastisch verminderen.

4.    Geen windmolens in Markermeer.
BVNL Edam-Volendam zal zich met hand en tand verzetten tegen de aanleg van een grootschalig windmolenpark in de Markermeer en dit ook via de landelijke organisatie van BVNL uitdragen. Windmolens zijn allesbehalve groen, zorgen voor grote schade aan flora en fauna op de korte en lange termijn en leveren geen enkele winst op voor onze gemeente.

5.    Meer initiatieven faciliteren voor jeugd tot 18 jaar.
De jeugd tussen 14 en 18 jaar valt momenteel vaak tussen wal en schip. Daarom wil BVNL Edam-Volendam – in samenwerking met club- en buurthuizen in de gemeente – zo veel mogelijk initiatieven faciliteren voor deze doelgroep. Denk hierbij aan verschillende sportclinics, filmavonden, zangworkshops, spelletjesavond, alcoholvrije pubquizzen en veel meer.

6.    Het faciliteren van een breder aanbod van sporten binnen de gemeente Edam-Volendam.
De grootste sporten in onze geweldige, sportieve gemeente zijn ontegenzeggelijk voetbal, tennis, handbal en gymnastiek. Hier blinken wij als gemeente ontzettend in uit. Echter zijn lang niet alle kinderen binnen de gemeente de nieuwe Messi, Federer, Joey Duin of Sanne Wevers. Wellicht heeft uw dochter wel veel meer interesse in rugby of is uw zoon de nieuwe ster op het olympisch hockeytoernooi. Deze sporten worden niet aangeboden binnen onze gemeentegrenzen, maar op nog geen tien minuten (Purmerend-Noord) worden deze sporten, alsook honkbal en korfbal op hoog niveau beoefend. BVNL Edam-Volendam wil het voor de jeugd in onze gemeente mogelijk maken kennis te maken met deze sporten en bij genoeg animo vervoer verzorgen van en naar de faciliteiten. Ook willen wij in de toekomst kijken naar de opties om deze sporten binnen onze eigen gemeente aan te bieden.

7.    Het opzetten van een denktank voor onze jeugd onder auspiciën van de beste ondernemers die onze gemeente rijk is.
De jeugd heeft de toekomst en daarom wil BVNL Edam-Volendam verschillende initiatieven initiëren waarin de jeugd mee kan denken over de toekomst van onze gemeente op het gebied van ondernemen en meer.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bedankt! Je hebt je zojuist ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

Oeps! Er is iets misgegaan.